Latest Posts

Loading...

Friday, September 16, 2011

DETAILS OF DONATIONS RECEIVED ( for extending reliefs to the flood affected Gramin Dak Sevaks of Bhubaneswar Division )

Dear Comrades,
We have received the donations as detailed below for extending reliefs to the flood affected GDS employees of Bhubaneswar Division.
Our red salute to all the bonafide donors.
DETAILS OF DONATIONS RECEIVED
for extending reliefs to the flood affected postal employees of Bhubaneswar Division
Sl.
Name
Amount Donated
Sl.
Name
Amount Donated
BHUBANESWAR GPO
SURYANAGAR S O
1
Rabinarayan Sahoo No.1
101
125
D R Mohanty
200
2
Harish Ch. Tripathy
101
126
A K Pattnaik
200
3
Chandray Singh
101
127
Paramanada Naik
100
4
Kailash Ch. Sahoo
101
128
Md. Farooq ( Agent )
100
5
Nalini Natua
101
129
Deepak Choudhru ( agent )
100
6
Pabitra Kumar Nayak
101
BHUABNESWAR -2 MDG
7
Minaketan Mohanty
51
130
U K Lenka
150
8
Namita Padhi
101
131
Mha Hembram
200
9
Bhagabat Mohanty
100
132
L D Rout
50
10
Suchitra Kabiraj
101
133
L D Panda
50
11
M Sunita
101
134
Sarojini Mishra
50
12
Ramesh Ch. Mishra
51
135
B K Sahoo
50
13
Ajeya Kumar Mishra
100
136
Somanath Das
50
14
Satyabadi Das
100
137
B Sethi
50
15
Sandhyarani Swain
100
138
D C Pradhan
50
16
Amita Kumari Mishra
100
139
Taslim Md.
30
17
Durga Prasad Satpathy
100
140
L N Acharya
50
18
Satyabrat Sahoo
100
141
Lingaraj Muduli
50
19
Somnath Sabar
100
142
Benudhar Mishra
50
20
Trilochan Jena
100
143
Bimbadhar Saha
50
21
Pravat Nalini Nayak
100
144
R C Samantaray
50
22
Sumitra Rout
100
145
R K Mohapatra
20
23
Archana Mishra
101
BALAKATI   S O
24
Nibedita Swain
101
146
P C Dash
500
25
Banani Rath
101
147
Keshab Ch. Das
100
26
Pramod Kumar Pattnaik
101
B J B NAGAR
27
Sarat Ch. Bai
101
148
L D Jena
50
28
Anil Ku. Mohanty
101
149
Sk. Hnnanulla
50
29
Fakir Ch. Das
100
150
Ch. B R Sahoo
50
30
N C BadaJena
101
151
Arjun Sethi
100
31
Nirmal Ch. Tripathy
101
152
P Behera
100
32
H K Pani
100
153
Ramesh Patra
100
33
B. Moahnty
100
154
M. Mohammed
50
34
Sarat Ku. Pattnaik
101
155
Madan Parida
50
35
Tapan Ku. Sahoo
201
156
S K Sarangi
100
36
Arun Ku. Ghosh
100
157
A Rahman
50
37
Manoranjan Das
101
158
Md.Riyazuddin
50
38
Lingaraj Sahoo
500
159
Bijaya Sahoo
100
39
Pravat Ku. Pattnaik
100
RASULGARH S O
40
Hemant Ku. Ojha
100
160
P L Naik
100
41
N C Patra
50
161
P K Mohanty
100
42
Ranjan Ku. Parida
50
162
D G Naik
100
43
Niranjan Bhoi
51
163
S K Majhi
50
44
Soumya Mohapara
50
164
K C Samantaray
100
45
P C Naik
50
165
M Pati
50
46
J J Mohanty
50
166
K N Sahoo
50
47
B K Muduli
101
167
J Barik
50
48
Damayanti Bhoi
100
168
S B Moharan
50
49
Md. Sakrulla
50
169
P N Pattnaik
50
50
Mina Kumari Samal
151
170
R K Sahoo ( Agent )
100
51
S Guru
50
171
T Patra
50
52
Santikar Sa
50
NSPC, BBSR GPO :
53
Md. Asgar
50
172
Debraj Sethi
500
54
A K Barik
50
173
L N Mishra
500
55
Barada Prasad Das
100
SAMANTARAPUR SO
56
Nihar Ranjan Pattnaik
100
174
L K Pradhan
100
57
Dillip Ku. Samal
100
175
BBSR COURT – M LSingh
100
58
Srikant Kar
150
176
BHIMATANGI – D K Pradhan
500
59
Mangaraj Jena
50
177
GGP COLONY – R C Behera
500
60
Rabinarayan Das
100
R R L
61
Brundaban Dash
50
178
S N Pattnaik
500
62
P K Mishra
100
179
A K Baral ( Agent )
100
63
Srikant Ku. Mallick
100
180
RAJBHAWAN ( As a whole )
200
64
Kishore Ku. Jena
500
IR C VILLAGE :
65
Gouri Sh. Acharya
100
181
Biram Marndi
300
BBSR  GPO AGENTS
182
S K Nandi
200
67
T Mahabhoi
501
183
KHANDAGIRI –D D Behera
300
68
J K Mohanty
100
184
D D H B Colony – R N Sahoo
100
69
Benupani Behera
100
BHOINAGAR S O
70
Ramesh Ch. Sahoo
100
185
G K Pathy
100
71
Pitabas Jena
100
186
Sugi Baske
100
72
S K Rath
100
187
Aparajeeta Tripaty
100
73
S N behera
100
188
S L Tudu
100
74
Ashok  Mohanty
100
189
I Mohanty
100
75
Harihar Das
100
DIVISIONAL OFFICE
76
B B Mohapatra
100
190
A K Nayak ( SSPOS )
500
77
Sudhakar Parida
50
191
J K Jena ( ASPOS I/C )
500
78
B K Swain
100
192
P K Das ( IPO South Sub Dn.)
500
79
Rabi Sahoo
50
193
G Kar ( ASP HQ)
100
80
SK Jallaluddin
100
194
S K Patra
100
81
P R Dey
200
195
Jiten Mohapatra
100
82
R N Moahnty
100
196
R K Pradhan
100
83
K R Dey
100
197
R Gangoi
100
84
A K Nayak
50
198
B N Dalai
100
85
Abdul D
100
199
Sonali Priyadarshinee
100
86
Bipin Dalai
50
200
J K Routray
100
87
U D Jena
60
201
A Kanungo
100
88
Dillip Mohanty
50
202
P K Sahoo
100
89
L D Das
100
203
Suchismita Mohanty
100
90
S C Pradhan
100
204
Gopinath Kar
100
91
Ashish Das
200
205
N Sahoo
100
92
N R Jena
100
206
A K Debdas
100
ASHOKNAGAR MDG
207
B Panda
100
93
N K Singh
100
208
R S Hota
50
94
Suprava Acharya
600
209
S Panda
50
95
N P Dei
100
210
K S Banara
100
96
K K Sahoo ( Agent )
100
211
J B Mohanty
100
97
S K Sarangi ( Agent )
100
212
N Rout
100
98
J B Baliarsingh
100
213
P K Mohanty
100
99
Subhashree Mohapatra
500
214
Dusasan Dash
100
100
Rajalaxmi Dhanwar
101
215
UDYAN MARG: M C Dash
100
101
Daitary Mohapatra
300
SAHIDNAGAR MD G
102
Sarathi Kar
200
216
B Samal
501
BARAMUNDA COLONY
217
Binod K Das
500
103
S C Das
300
218
Gopal Ch. Bhoi
500
104
M Majhi
50
219
Balalata Sahoo
200
105
S K Khuntia
50
220
G C Mohanty
300
106
B C Das
50
221
Babajee Jena
200
107
Liyakat Hussain
50
222
Jyoti Sh. Behera
150
108
A T Muduli
50
223
Guru Ch. Bhoi
100
109
Suvendu Barik
20
224
K C Padhi
101
110
Ratnakar Naik
20
225
Jadab Pradhan
100
111
Niranjan behera
20
226
B N Behera
100
112
Kulamani Behera
20
227
Sheshdev Pattnaik
50
113
A Khan
20
228
Ghosnath Topon
50
114
A Prusty
50
229
Kalindi Ch. Pattnaik
1001
115
S K Sahoo
20
230
S C Patra
50
116
M R Mohanty
20
231
J K Nayak
50
117
Musharaf Alli
20
232
Ayub Mohammed
50
118
Ratnakar Rath
30
233
P K Lenak
100
119
S K Mohapatra
20
234
Noor Mohmmed
20
120
ORISSA ASSEMBLY- Santilata Rath
500
235
Kartikeswar Sahoo  ( Agent )
500
121
C G COLONY – R C Behera
100
236
Kelu Ch. Swain( Agent )
200
122
ACHARYAVIHAR – P K Naik
100
237
S C Mohanty( Agent )
200
123
C S Pur HB Colony : S S Nanda
250
238
UTKAL UNIVERSITY ( as a whole )
300
124
C R P Line ( As a whole )
150
239
VSS NAGAR-P K Samantaray
500
GRAND TOTAL : Rs.31920 ( Thirty-one thousand nine hundred twenty )

No comments:

Post a Comment